19/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จังหวัดพิษณุโลก ให้โรงเรียนในสังกัดฯ

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จังหวัดพิษณุโลก ให้โรงเรียนในสังกัดฯ

 


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจัดพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ให้แก่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม และโรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และต่างปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในวันนี้ ภายในพิธีได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมานกตัญญุตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้น จึงได้ดำเนินโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่าง ๆ

เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุดที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพ ขนาด 8.25 x 11.35 นิ้ว จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น สำหรับพระราชทานเพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการของจังหวัด หลังจากนี้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จักได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไว้เคารพสักการะและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นลันพ้นอันหาที่สุดมิได้ ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอยู่เสมอ.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม