22/07/2024

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 กว่า 300 คน ใน 7 สาขาวิชา

องคมนตรี เป็นประธานมอบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปี 2566 กว่า 300 คน ใน 7 สาขาวิชา

 

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2567) ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีจำนวน 7 คน ซึ่งในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา จำนวน 363 คน 7 สาขา จำแนกเป็นสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาคอมหิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 

ทั้งนี้ในพิธีมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สภาวิทยาลัยชุมชนยะลา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี

 

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร จนได้รับอนุปริญญาบัตรตามที่มุ่งหวังไว้ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกเสมอว่าท่าน คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ควรใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน พร้อมทั้งปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำศาสตร์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

สำหรับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูก เรียนใกล้บ้านและพัฒนาอาชีพให้กลุ่มเปราะบางทุกช่วงวัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม