23/07/2024

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโค-กระบือ ไถ่ชีวิตที่เคยมอบให้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำ มทบ.11 จ.นครปฐม

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโค-กระบือ ไถ่ชีวิตที่เคยมอบให้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ เรือนจำ มทบ.11 จ.นครปฐม

เมื่อวันที่ 20 พ.ค 67 อาจารย์วิจักษ์ณ์ สองจันทร์
ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโค-กระบือ ไถ่ชีวิตที่เคยมอบให้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ณ เรือนจำ มทบ.11 จ.นครปฐม ซึ่งทาง มูลนิธิฯ ได้มีจิตกุศลและห่วงใยในสภาพความเป็นอยู่ของ โคกระบือที่ไถ่ชีวิต จึงได้มาติดตามดูสภาพความเป็นอยู่ และสนับสนุนปัจจัยในการเลี้ยงดูแล อาทิ เช่น ยารักษาโรค/คอกสัตว์/ฯลฯ

จึงขอรายงานผลและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ขอพลังบุญนี้หนุนนำพาให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุมั่นขวัญยืน ตลอดไปด้วย เทอญ…

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม