ชุมพร  –  พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์

ชุมพร  –  พิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

เมื่อ 15 พ.ค. 67 เวลา 0930 พล.ต.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.มทบ.44 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีต้อนรัแเละเปิดการฝึกทหารใหม่ประจำปี 2567 ผลัดที่ 1 ของหน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 3 หน่วย  หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 44   หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25  หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5   ร.ท. ยศภูมิ  อัมพะวัน  ตำแหน่งปกติ รอง ผบ.ร้อย.อาวุธเบาที่ 1 ร.25 พัน.1   โดยนำทหารใหม่ร่วมพิธี จำนวน 307 นาย ณ ลานพื้นแข็งหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ม.1 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

 

พ.ท.พฤฒิพงศ์ กาญจนประดิษฐ์  หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.44 รักษาราชการแทน หัวหน้ากองยุทธการ มทบ.44  กล่าวว่า ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๐๗๒/๖๖ ลง ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖/ เรื่องการฝึกประจำปี ๒๕๖๗/ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ/ หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก/และเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ รุ่นปี พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๑ ของค่ายเขตอุดมศักดิ์  หน่วยจึงได้จัดพิธีต้อนรับ  และเปิดการฝึกทหารใหม่ขึ้น ในวันนี้/ ซึ่งประกอบด้วยทหารใหม่/ มณฑลทหารบกที่ ๔๔ จำนวน 126 นาย  กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๒๕๒๕ จำนวน ๑๒๙ นาย / และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕/ จำนวน ๕๒ นาย/ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗ นาย ซึ่งได้มารายงานตัวเข้ารับราชการ/ และดำเนินการฝึกตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗/ ตามระเบียบ และหลักสูตร การฝึกทหารใหม่/ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้ทหารใหม่/ ได้รับการฝึกศึกษาในวิชาทหารเบื้องต้นโดยนำไปใช้เป็นพื้นฐาน/ ในการฝึกเป็นหน่วยต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ/ รวมทั้งปรับสภาพร่างกาย และจิตใจ เพื่อเปลี่ยนสภาพ  จากบุคคลพลเรือนมาเป็นทหาร ๒. เพื่อให้ทราบถึงแบบธรรมเนียมของทหาร/ ที่จำเป็น จะต้องนำไปใช้ประพฤติ  และปฏิบัติงานตลอดเวลา ที่รับราชการ อยู่ในกองประจำการ ๓. เพื่อปลูกฝังให้มีกิริยามารยาทที่ดีงาม เป็นผู้มีระเบียบวินัย  เป็นพลเมืองดีของประเทศ  เพื่อให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ ประชาชน/ ตลอดจนเป็นผู้นำของท้องถิ่นได้ เมื่อปลดจากกองประจำการแล้ว  เพื่อเสริมสร้าง/ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย  และจิตใจ  สามารถอดทนต่อการปฏิบัติงาน  ได้อย่าง ทรหดภายใต้ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของทหารในทุกกรณี

พลฯ วุฒิภัทร นักรำ (ทหารปี2) บ้านเลขที่ 98/4 ม.5 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร  เรียนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔ ๔’ และ ผู้บังคับบัญชาที่เคารพ’ทุกท่าน ครับ’ กระผม พลฯ วุฒิภัทร นักรำ (ทหารปี2) เป็นตัวแทนของทหารเก่า ขออนุญาตกล่าวต้อนรับน้องทหารใหม่ ครับ สวัสดีน้องทหารใหม่ที่รักทุกคน  พี่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ ‘ น้องๆ ซึ่งพี่ทราบดีว่าในขณะนี้น้องกำลังรู้สึกวิตก และกังวลกับชีวิตการเริ่มต้นในการเป็นทหาร เพราะพี่ๆเคยตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน้องๆ ทุกคนได้สัมผัสในสิ่งต่างๆ ชั่ว ความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไป จะมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวน้องๆ เอง เข้ามาแทนที่ สิ่งที่น้องภาคภูมิใจนั้นก็ คือ น้อง ๆ ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ปกป้องประเทศชาติสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่ได้สละ เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดยน้อง ๆ จะได้รับการอบรมภายใต้การดูแล ความเป็นอยู่จากครูฝึก และผู้บังคับบัญชาซึ่งยืนอยู่ข้าง-น้องๆ ขณะนี้แล้ว เพราะฉะนั้น น้อง ๆ ทุกคนไม่ ต้องวิตกกังวล ขอให้ตั้งใจฝึกอบรมเพื่อเป็นทหารที่ดีของชาติ โอกาสนี้พี่ ๆ ขอต้อนรับน้องทหารใหม่ทุกคนที่ยืนอยู่ ณ ที่นี้ด้วยความยินดียิ่ง และขอ อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อัญเชิญสิ่งศักดิสิทธิ์ที่น้องๆ ทหารใหม่นับถือ จงดลบันดาลให้น้องๆ ทหารใหม่ มีกำลังกายที่แข็งแรง พร้อมที่จะรับการฝึกอบรม เพื่อเป็นทหารของชาติที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะปกป้อง ผืนแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข สืบทอดถึงลูกหลานของพวกเราต่อไป

พลฯ อนุรักษ์ ศรีซองเชศ (ทหารใหม่) บ้านเลขที่142 ม.13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร เรียน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๔ , ผู้บังคับบัญชา และพี่ทหารเก่า ทุกท่านครับ กระผม     พลฯ อนุรักษ์ ศรีซองเชศ (ทหารใหม่)  เป็นตัวแทนทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๗ ผลัดที่ ๑ มีความรู้สึกภูมิใจ และ ปลาบปลื้มใจ ในความอบอุ่นที่ผู้บังคับบัญชา’ ให้ความสำคัญกับพวกกระผม  ที่ได้จัดพิธีต้อนรับพวกกระผม ในวันนี้ รวมถึงพี่ทหารเก่าที่กล่าวถึงความรู้สึกให้พวกกระผมได้รับทราบ’ และเตรียมตัวที่จะเป็นรั้วของชาติ เป็นทหารที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี และเป็นน้องที่ดีของพี่ทหารเก่าทุกคน ฉะนั้น เพื่อเป็นการยืนยันต่อผู้บังคับบัญชา และพี่ 1 ทหารเก่ทุกคน ระผมจึงขอให้ เพื่อนๆ ทหารใหม่’ㆍ กล่าวคำปฏิญาณตามข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า (ยศ-ซื่อ-สกุล) ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้า จะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา (และ องค์พระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้า จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา’ และระเบียบของกรมกองอย่างเคร่งครัด ข้าพเจ้า จะอยู่ในศีลธรรมของศาสนา และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกประการ ข้าพเจ้า จะตั้งใจรับการฝึกอบรม ต่อผู้บังคับบัญชา ครูฝึก อย่างสุดความสามารถ ข้าพเจ้า จะไม่ขาดหนีราชการ ‘จาก กรม กอง และสนามรบ เป็นอันขาด!    ด้วยคำกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่ข้าพเจ้า และเพื่อน ๆ ทหารใหม่ทุกคน’ ในทุกสิ่งทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

พล.ต.สุรเทพ หนูแก้วเปิดเผยว่า   ซึ่งในพิธีดังกล่าว มีผู้บังคับหน่วยทหาร และฝ่ายอำนวยการ ในค่ายเขตอุดมศักดิ์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในโอกาสนี้ ผบ.มทบ.44 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่น้องๆ ทหารใหม่ ให้อดทนต่ออุปสรรคฟันฝ่าความยากลำบากให้จงได้และให้ผู้มีความรู้ความสามารถตั้งใจทำความฝันที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบทหารบกให้เป็นจริงพร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ของกองทัพบกและหน้าที่ของตนเองที่ต้องมีต่อประเทศชาติ ทำให้น้องทหารใหม่รู้สึกอบอุ่นใจคลายความวิตกกังวลในการเข้ามารับราชการ มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการฝึกและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด รวมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ทุกนายร่วมกันดูแลน้องๆ ทหารใหม่ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัว และต้องปฏิบัติตามข้อเน้นย้ำ และคำแนะนำในการฝึกที่ทางกองทัพบกกำหนด ซึ่งภายหลังจากจบการฝึกแล้วทหารใหม่ทุกนายจะต้องเป็นกำลังพลที่ดี จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อยู่ในระเบียบวินัย ช่วยเหลือประชาชนและสังคม ตั้งใจปฏิบัติภารกิจให้สมความมุ่งหมายของกองทัพบกต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม