19/07/2024

กระบี่-อบจ.กระบี่พร้อมสนับสนุนสรรพกำลังเต็มอัตราแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในจังหวัดกระบี่

กระบี่-อบจ.กระบี่พร้อมสนับสนุนสรรพกำลังเต็มอัตราแก้ปัญหาวิกฤตน้ำในจังหวัดกระบี่

 

วันที่ 30 เมษายน 2567
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือด่วนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดกระบี่โดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน นอกจากนี้ยังมี สำนักงานงานชลประทานจังหวัดกระบี่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ สำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่และองค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก หลังจากที่จังหวัดกระบี่ได้ขอสนับสนุนการทำฝนหลวงจากกรมการฝนหลวงและการบินเกษตร แต่มีปริมาณฝนที่ตกลงมายังไม่ได้ตามเป้าหมายและมีแนวโน้มว่า วิกฤตภัยแล้งจะยืดเยื้อ น้ำดิบที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคจะไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในจังหวัดกระบี่


โดยในที่ประชุมมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกับโครงการชลประทานกระบี่ดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณหน้าประปาคลองกระบี่ใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำรองรับปริมาณน้ำฝนจากการทำฝนหลวง ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ยินดีให้การสนับสนุนในทุกสรรพกำลังเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน ให้มีการดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตประปา ประกอบด้วย ป่าซับน้ำถ้ำเขาผึ้ง ตั้งอยู่บริเวณแนวเทือกเขาพนมเบญจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสู่ระบบคลองธรรมชาติคลองห้วยโต้ซึ่งไหลไปสมทบกับคลองกระบี่ใหญ่และเข้าสู่กระบวนการผลิตประปาต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการสำรวจฝายในพื้นที่ตำบลทับปริก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ ประกอบด้วยฝายบ้านทุ่งเจริญ ฝายคลองหญ้าไทร และฝายทับปริก ซึ่งขณะนี้ฝายดังกล่าวมีการชำรุดเนื่องจากมีการก่อสร้างเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่จะดำเนินการสำรวจเบื้องต้นเพื่อร่วมหาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมและร่วมวางแนวทางในการใช้ประโยชน์จากฝายดังกล่าวและจัดให้มีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเร่งด่วน เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่ รองรับการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป…

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม