19/07/2024

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ดึงสถาบันการศึกษา ดันจังหวัดระยอง เดินหน้าสู่ “เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ”

“สมาคมเพื่อนชุมชน” ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางลดก๊าซเรือนกระจก ดึงสถาบันการศึกษา ดันจังหวัดระยอง เดินหน้าสู่ “เมืองสังคมคาร์บอนต่ำ”

 

สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมมือกับจังหวัดระยอง ภายใต้คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จัดอบรม “แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ดึงผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ในการต่อยอดองค์ความรู้ ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2 มุ่งขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมาย จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จนสามารถขอการทวนสอบ CFO ได้ (CFO : Carbon Footprint for Organization คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร) พร้อมส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่งนำความรู้ ประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม เดินหน้าผลักดันจ.ระยองเป็นต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายใต้แนวคิด “RAYONG TOGETHER TO NET ZERO“ บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทย ภายในปี ค.ศ. 2050

ดร. พิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดอบรม “แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ให้กับเทศบาลในพื้นที่ทั้ง 31 แห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ถือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อให้มีฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จ. ระยอง ต่อไป

นายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะประธาน กิจกรรมเปิดการอบรมฯ ได้มอบนโยบายด้านการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด เพื่อสร้างโอกาสของความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างสมดุล บนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภายใต้วิถีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวคิด “RAYONG TOGETHER TO NET ZERO“ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ สามารถนำแนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFO) ไปดำเนินการในหน่วยงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้จังหวัดระยอง เป็นต้นแบบเมืองสังคมคาร์บอนต่ำ ต่อไป นายกำธร กล่าว

 

#สมาคมเพื่อนชุมชน
#บ้านเราน่าอยู่สังคมยั่งยืน

ข่าวที่น่าติดตาม