19/07/2024

ชุมพร – หอการค้าจังหวัดชุมพร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

ชุมพร – หอการค้าจังหวัดชุมพร จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น.  ณ  โรนงแรม ธนิสารีสอร์ท จังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของหอการค้าจังหวัดชุมพร ร่วมกับ พาณิชย์ จังหวัดชุมพร ประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร  อดีตประธานหอการค้าจังหวัดชุมพร  ท่านที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดชุมพร  คณะกรรมการ และสมาชิกหอการค้าจังหวัดชุมพร ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

 

นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  เปิดเผยว่า  กระผมมีความรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางหอการค้าจังหวัด ชุมพรให้เกียรติเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567หอการค้าจังหวัดชุมพร ครั้งนี้ ก่อนอื่นกระผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสมาชิกหอการค้าจังหวัดชุมพร ทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลามาร่วมงานประชุมใหญ่ ครั้งนี้ อันเป็นนิมิตรหมายที่ดีของภาคเอกชนจังหวัดชุมพร ที่จะได้รับความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้นต่อไป

เป็นที่ทราบดีว่า การพัฒนาจังหวัดทุกจังหวัดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะประสานนโยบายลงสู่การปฏิบัติพื้นที่จริง ทำให้เกิดการ ขับเคลื่อน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 1 ปีเศษที่ผ่านมาทางจังหวัดชุมพร ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหอการค้าจังหวัดชุมพร ทำให้การดำเนินงานของจังหวัดต่อเนื่องอย่างลงตัว ทั้งด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ ผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งการประชุม ร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งเป็นเววสำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้ช่องทางนี้อย่างเป็นประโยชน์มาก

 

ผลการดำเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องทั้งทางภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับจากสังคมอย่างสูง จึงสะท้อนออกมาเป็นผลการประเมินจากหอการค้าไทย โดยได้รับมอบรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดสำเภาทอง ประจำปี 2566ขณะเดียวกันได้รับรางวัล หอการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ของหอการค้าจังหวัด ชุมพรในเวลาเดียวกัน จึงถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จมาระดับหนึ่ง รางวัลที่ได้รับมาก็จะเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดต่อไป จึงขอเรียนให้สมาชิกหอการค้าจังหวัดชุมพรทุกท่าน ทราบว่า เราเดินทางมาถูกทางแล้วและจะช่วยกันผลักดันสิ่งดีๆ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าวที่น่าติดตาม