13/07/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี 2567

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี 2567

 

วันนี้ (17 เม.ย.67) เวลา 13.30 น. ที่ วัดชลธาราวาส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย ประจำปี 2567 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ซึ่งมี นายกิจจา จันทสิโร นายกพุทธสมาคมจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี โดยมีพระครูการุณยนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอระแงะ-จะแนะ-เจาะไอร้อง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูอดุลวีราคม(สุวัฒน์ กนฺตวีโร) เจ้าอาวาส วัดชลธาราวาส และคณะสงฆ์ ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีฯ

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทย ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล สร้างโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา

ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม การนำเด็ก และเยาวชนเข้ามารับการบรรพชาเป็นสามเณร และบวชศีลจาริณี เพื่อรับการฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนจากพระสงฆ์ จึงเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนสติปัญญา สร้างจิตสำนึก ค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ รวมทั้วเพื่อให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม นำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติที่ยั่งยืนถาวรสืบไป

สำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ณ วัดชลธาราวาส ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-27 เมษายน 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ สามเณร จำนวน 18 รูป ศีลจาริณี จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 33 รูป/คน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม