นครปฐม- วัดสี่แยกเจริญพรจัด โครงการบวชนาคหมู่ เนื่องในวันพ่อแห่ชาติ

นครปฐม- วัดสี่แยกเจริญพรจัด โครงการบวชนาคหมู่ เนื่องในวันพ่อแห่ชาติ

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน มอบหมายให้ นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ณ วัดสี่แยกเจริญพร หมู่ 4 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ พระครูปฐมสาธุวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร ได้ดำเนินการ โครงการบวชนาคหมู่ ระหว่างวันที่ 2-14 ธันวาคม 2566 เป็นปีที่ 14 โดยพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ เนื่อเป็นวันพ่อแห่งชาติ สำเร็จได้ด้วยดี จากความร่วมมือของ 7 ภาคีเครือข่าย ระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ ซึ่งในวันนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 54 รูป และสามเณร 1 รูป ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณรได้ตลอดโครงการ

ข่าวที่น่าติดตาม