นครนายก – พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย

นครนายก – พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย

ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นางสาวจิรชยา คงแสนคำ รองผอ.สพป.นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง – วังกระโจม – ท่าทราย โดยมีนายวุฒิชัย พันธุ์งาม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมี 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก,โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์,โรงเรียนวัดท่าทราย,โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง,โรงเรียนวัดท่าช้าง,และโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง โดยดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566

ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่าช้าง-วังกระโจม-ท่าทราย ประจำปีการศึกษา ปี 2566 ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย สร้างเสริมคุณภาพทางด้านจิตใจให้สูงขึ้น ให้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เล่นกีฬาตามกฎกติกา อันเป็นการสร้างเสริมวินัยให้เกิดขึ้นในตนเอง การเล่นกีฬาจึงมีคุณประโยชน์มากมายแก่เด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม