ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

ความคืบหน้าในารดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดีารเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้อง สำนวน การวินิจฉัย และการดำเนินคดี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 มีคำร้อง ความปรากฏ ข้อมูลเบาะแส จำนวนทั้งสิ้น 360 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

คําร้อง / ความปรากฏ / ข้อมูลเบาะแส

จำนวน  360 เรื่อง ประกอบด้วย

– คำร้อง  จำนวน 280เรื่อง

ความปรากฏจำนวน 39 เรื่อง

ข้อมูลเบาะแสจำนวน 41 เรื่อง

ดำเนินการแล้วเสร็จ

– การพิจารณาคำร้อง

 

 

– การวินิจฉัยชี้ขาดสำนวน

จำนวน  280 เรื่อง ประกอบด้วย

จำนวน 239 เรื่อง

สั่งไม่รับ  จำนวน 158เรื่อง

สั่งยุติเรื่องจำนวน81เรื่อง

จำนวน 41 สำนวน

– ยกคำร้องจำนวน37สำนวน

– ดำเนินคดีอาญาจำนวน3 สำนวน

  ยื่นคำร้องต่อศาลจำนวน1 สำนวน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน 80 เรื่อง

ในการสืบสวน ไต่สวน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องให้โอกาสผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานให้ครบถ้วน เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย สำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข่าวที่น่าติดตาม