สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566ณ วัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566ณ วัดธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2566
เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดธรรมามูล ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30นาฬิกา โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ตลอดทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธี

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 19ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากวัดธรรมามูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ในการจัดระเบียบทำความสะอาด เตรียมการจัดสถานที่ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาทสนับสนุนในการรักษาความปลอดภัย
การจัดระบบจราจร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท สนับสนุนในการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วัดธรรมามูล เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างอยู่บนไหล่เขา ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดที่กษัตริย์แห่งวงศ์สุโขทัย (พระร่วง) หรือพระมหาธรรมราชาเป็นผู้สร้าง มีหลักฐานคือพระพุทธรูปบูชาบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ที่พังลงมา และพระเครื่อง(พระร่วง) เป็นจำนวนมาก อีกอย่างหนึ่งมีใบเสมาคู่ เป็นศิลปะสมัยอยุธยาเป็นหลักฐานสำหรับพระพุทธรูปนั้นเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ซึ่งผู้สร้างวัดได้นำมาประดิษฐานไว้ ในทะเบียนวัดได้ระบุประมาณ พ.ศ. 2120
เป็นปีที่สร้างวัด เดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบตรงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน เมื่อแม่น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามา
จึงย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างขึ้นบนไหล่เขาอันเป็นที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้า
วัดธรรมามูล ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกด้วย

ข่าวที่น่าติดตาม