ร้อยเอ็ด…“ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization)

ร้อยเอ็ด…“ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MOI-UN Partnership towards Sustainable Thailand through SDG Localization)

พร้อมประกาศจุดยืนการเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการเสริมสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบเดียวนี้ ร่วมกับ UN Thailand ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร”

 

วันนี้ (9 พ.ย. 66) เวลา 13.45 น. ที่ ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ประจำประเทศไทย ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ นายทรงพล. ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมหุ้นส่วนการพัฒนาระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดร.ออดรี – อานนท์ โรเชเลมันยา เลขานุการเอก หัวหน้าทีมฝ่ายความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานหลัก UN 21 หน่วยงานในประเทศไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมการประชุมอย่างเนืองแน่น

ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า ขอขอบคุณ UN Thailand

ภายใต้การนำของคุณกีต้า ซับบระวาล และ 21 หน่วยงานภายใต้ UN Thailand ที่ได้ร่วมกับ มท. ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การลงนามประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ชาวมหาดไทยผู้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติ ในฐานะ “ผู้นำการบูรณาการร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย” ทั้งที่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน โดยคำนึงถึงความยั่งยืนหรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย เป็นกรอบในการทำงานที่สำคัญ

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันลงนามบันทึกสัญญา (MOU) ภายใต้แนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน” โลกนี้เพื่อเรา ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยมีหุ้นส่วนทั้ง 7 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ อันประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน

ซึ่งเราได้ขับเคลื่อนโครงการจังหวัดบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ นอกจากนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดยังได้มีการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผลผู้คนรักกัน” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน มีการรณรงค์ให้ทุกอำเภอขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง

มีกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลูกผักสวนครัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ในการน้อมนำเอาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

โดยการปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับการบริโภคและแบ่งปัน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ”เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs)” อีกทั้ง ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย “Change for Good มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน” อีกด้วย

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม