(สุรินทร์) อำเภอปราสาท จัดประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)สี่แยกปราสาท

(สุรินทร์) อำเภอปราสาท จัดประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)สี่แยกปราสาท

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุขบทชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องตัน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) สี่แยกปราสาท การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค มี นายกิตติพันธ์ ผิวเอี่ยม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์ (ฝ่ายวิศวกรรม) กล่าวรายงาน และมีคณะผู้ศึกษาเสนอรายละเอียดของโครงการ นำเสนอแนวคิดรูปแบบการพัฒนาทางแยกที่เหมาะสมเบื้องต้น

รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ประกอบไปด้วย นายวสุ ชัยสุข วิศวกร จราจร นายนายจาดูร แผ่นสุวรรณ วิศวกรการทาง รศ.ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม และนายเชิง ผิวประกายเพชร ผู้เชียวชาญด้านการมีส่วนร่วมด้านประชาชน มี พันตำรวจเอก ยศศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปราสาท หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ตามที่กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอแอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และบริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่งคอนซัลแทนห์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาคในการดำเนินโครงการดังกล่าว กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอภาพรวมในการดำเนินโครงการ รวมถึงเกณฑ์การคัดเลือกโครงการให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อแนวคิดรูปแบบการพัฒนาและนำไปประกอบการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมเบื้องต้นในพื้นที่สี่แยกปราสาท

ทั้งนี้ นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวขอบคุณ หน่วยงานกรมทางหลวง ที่ได้เลือก สี่แยกอำเภอปราสาท เป็นที่ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น และจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค เพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องตัน (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) สี่แยกปราสาท และการประชุมฯ ในวันนี้จะช่วยให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชนทั้งที่ได้รับผลกระทบ และได้รับประโยชน์จากโครงการในพื้นที่ ได้รับทราบข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ ทั้งใน ด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ อันจะนำไปสู่การยอมรับและยินดีในการพัฒนาโครงการไปด้วยกัน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมกันในวันนี้ ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะที่ปรึกษา และกรมทางหลวง เพื่อให้ผลการศึกษามีความครบถ้วน น่าเชื่อถือ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม