พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ฝึกทบทวนก่อนออกปฎิบัติราชการ 10 วันของการฝึก รู้ลึกยุทธวิธีและวิชาการ “

พังงา กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 ฝึกทบทวนก่อนออกปฎิบัติราชการ 10 วันของการฝึก รู้ลึกยุทธวิธีและวิชาการ “

นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 / ผู้อำนวยการฝึก กองอำนวยการฝึกหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการฝึก ให้การต้อนรับ นาวาโท บัณฑิตย์ ขันธสาลี หัวหน้าชุดประเมินผลการฝึก ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และคณะ ในโอกาสเข้าประเมินการฝึกทบทวนความพร้อมก่อนออกปฏิบัติราชการของ หน่วยปฎิบัติการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452

และหมู่ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด 37 มิลลิเมตร หน่วยปฎิบัตการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 วงรอบผลัดเปลี่ยน ตุลาคม 66 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การฝึกทบทวนในหัวข้อความรู้วิชาชีพต่าง ๆของกำลังพลชุดผลัดเปลี่ยนมีความพร้อมตามมาตรฐานของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และสามารถปฎิบัติภารกิจตอบสนองหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกการใช้อาวุธให้ชำนาญ เมื่อปฏิบัติการจะเกิดผลสำเร็จ”โดยฝึกการใช้อาวุธประจำกายและอาวุธประจำหน่วย เพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้อาวุธและสามารถแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วอันจะส่งผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ


นาวาโท ศักรินทร์ ซื่อสงวน ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 / ผู้อำนวยการฝึก กองอำนวยการฝึกหน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 452 กล่าวว่า สำหรับการฝึกทบ ก่อนออกปฏิบัติราชการ เป็นการทบทวน ความรู้ความเข้าใจ ในด้านยุทธวิธี ส่วนใหญ่จะเน้นในการป้องกันฐาน ที่จะไปปรับเปลี่ยนกำลังพลในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คนที่จะไปใหม่ก็ต้องมีพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ ขนย้ายผู้ป่วย การยิงยุทธวิธี แบบทหารราบ ป้องกันฐานที่มั่นและ การถอนตัว เริ่มฝึกกันมาสักระยะแล้ว เป็นห้วงเวลาและเป็นช่วงการยิงอาวุธสุดท้าย

ซึ่งเพิ่มความชำนาญและมั่นใจให้กับกำลังพล ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ตามหน่วยปฏิบัติการ ของหน่วยต่อสู้อากาศยานชายฝั่ง ในพื้นที่ต่างๆ การฝึกครั้งนี้ ทำให้กำลังพลมีความมั่นใจมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงภัยคุกคาม ในยุคปัจจุบันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และรู้ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ และสามารถประสานงานหน่วยข้างเคียงได้ การนำไปปฏิบัติการจริง กำลังพลฝึกมีขวัญและกำลังใจที่ดี สามารถศึกษาด้านยุทธวิธีและด้านวิชาการที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยม พร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของกองทัพเรืออย่างเต็มความสามารถ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดสตูล

ข่าวที่น่าติดตาม