ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 และวันที่ 10กันยายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี นายบำรุง เตมียะชาติ สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

​​2. กรณี นางสาวอนิดา เรามานะชัยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

​​3. กรณี นายละเอียด ถือธรรม นายสาโรจน์ เผือกเกลี้ยง นายอมร ไตรสโมสร นายสมศักดิ์ มะปรางทอง และร้อยตรี เสน่ห์ คำอ้อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

​​4. กรณี นายอินสม ทองคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

​​5. กรณี นายสีนวน กุดตุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

​​6. กรณี นางสาวจันทร์ทิมา เปอร์ดีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

​​7. กรณี นายพยัคฆ์ จันทร์พลี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 15กรกฎาคม 2566

​​8. กรณี นายวินัย วิลัยวัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

​​9. กรณี นายวรายุทธ ไวยทิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

10. กรณี นายสมศักดิ์ คำภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

​​11. กรณี นายประยูร สมปล้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

​​12. กรณี นายสมนึก เรากสิกรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18กรกฎาคม 2566

​​13. กรณี นายสมาน ค้อมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ  
เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้ลาออก เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

​​14. กรณี นายธนารัตน์ ศรีประสงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566

​​15. กรณี นายสนัด จันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

​​16. กรณี นายสำเลิง ศรีแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลาออก เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2566

​​17. กรณี นางเจนจิรา เอื้ออาภาเศรษฐสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2566

​​18. กรณี นายประสงค์ พงษ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

​​19. กรณี นายสุพจน์ แซ่โซ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566

​​20. กรณี นายตระการ พาสนาวุฒิโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 18กรกฎาคม 2566

​​21. กรณี นายครรชิต ดุกหลิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระแสินธุ์ จังหวัดสงขลา ได้ลาออก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

​​22. กรณี นายมูฮามัดอัจมัน ยูโซะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2566

​​วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่า
โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี ภาณุพงศ์ บรรดาศักดิ์

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่นายกอบเกียรติ วรรณี

​​3. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายละเอียด ถือธรรม นายสมศักดิ์ มะปรางทอง นายสาโรจน์ เผือกเกลี้ยง นายอมร ไตรสโมสร และร้อยตรี เสน่ห์ คำอ้อน

​​4. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตุ้ม เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ นายสมิง ถนอมบุญ

​​5. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ นายสมบูรณ์ อุตรนคร

​​6. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคมป์สน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่ นายนวล ราศรีชัย

​​7. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขะ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
นายสาทิต เหมาะทอง

​​8. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป๊อกแป๊กเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่ นางสาวทรัพย์นารี แก้วสวัสดิ์

​​9. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดเกรียบ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นางสมจิต ไวยทิ

​​10. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นายทศพล สุขแน่

​​11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ นายสุวรรณ ชนะขันธ์

​​12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่
นายมนัส ชำนาญเกษกรณ์

​​13. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ  เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ได้แก่ นายสอาด ค้อมทอง

​​14. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นายเสรี มุ่งวิชา

​​15. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ นางสาวดารา จันทรา

​​16. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าแดง เขตเลือกตั้งที่ 11 อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ นางสาววันณา บุญยิ้ม

17. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายชาติชาย นาดี

​​18. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง

​​19. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ นายไพบูลย์ พึ่งพฤฒินันท์

​​20. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นายกฤตธน พาสนาวุฒิโชติ

​​21. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโรง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายวีระเดช ทองพวง

​​22. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นายมูหมัดรอมาดอน เจะเลาะ

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

—————————-

ข่าวที่น่าติดตาม