สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3
แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 นั้น

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้แก่ นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 1 พรรคก้าวไกล ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

ในการนี้ ได้กำหนดการรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา
08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนักดี ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ มาในวันดังกล่าวด้วย

———————————–

ข่าวที่น่าติดตาม