จังหวัดสระบุรี/ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

จังหวัดสระบุรี/ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในการใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร “หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์จาก Platform Traffy Fondue ดีเด่น” ณ ห้องแถลงข่าว อว.ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้ากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่”และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ จังหวัดที่ให้บริการ Traffy Fondue ครอบคลุมทุกส่วนราชการ รวม 13 จังหวัด ซึ่งจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

การจัดกิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานดีเด่นในการแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อบริการประชาชน ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ (กพร.) ที่มุ่งหมายให้เกิดการขยายผลการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) ให้ครอบคลุม ทุกหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้การขยายผลการใช้งานระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองเพื่อผลักดันไปสู่การปฏิบัติและบริหารการดําเนินงานที่เหมาะสมกับภาครัฐในยุคปัจจุบัน

 

/ดำรงค์ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม