สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดปาฐกถาและนำเสนอยุทธศาสตร์ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ”

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จัดปาฐกถาและนำเสนอยุทธศาสตร์ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง โดยนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13) จัดปาฐกถาและนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิด

การนำเสนอยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปรับปรุงพัฒนาการเลือกตั้งทุกระดับ สู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (พ.ศ. 2561 2580) ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนว่าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง,ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง,คณะกรรมการกำกับหลักสูตรฯ, คณาจารย์ที่ปรึกษา พตส. 13, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1-12, ผู้แทนพรรคการเมือง, นิสิตนักศึกษา, สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่สนใจ รวม 350 คน

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังการปาฐกถา เรื่อง “ฉากทัศน์ประเทศไทย…หลังการจัดตั้งรัฐบาล”
โดย ท่านชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 อดีตประธานรัฐสภาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร, การนำเสนอยุทธศาสตร์ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ” โดย ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ประธานวิชาการ พตส. รุ่นที่ 13 และคณะ, การวิพากษ์ยุทธศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการเสวนาประเด็นร่วมสมัย ในหัวข้อ “พรรคการเมืองแบบไหนที่คนไทยต้องการ” โดย นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคภูมิใจไท, นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ตลอดจนพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวไทย นายวีระ ธีรภัทร เป็นผู้ดำเนินรายการ

ข่าวที่น่าติดตาม