ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่

​​ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 3 กันยายน 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้จังหวัดพะเยาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ในตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จัดตั้งหมู่บ้านใหม่ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 13 โดยแยกจากบ้านใหม่รุ่งทวี หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

​​2. กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาเสนอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยเขตการปกครองตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้แยกหมู่บ้านเดิม คือ บ้านทุ่งรัก หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านใหม่
คือ บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น กรณีจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย เขตเลือกตั้งที่ 12 อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้แก่ นายฐนพล วรรณดาว

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นางขาว เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้แก่ นายสนั่น ถาพร

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไมเป็นการตัดหน้าทีและอำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

———–——————————-

ข่าวที่น่าติดตาม