ศรชล.ภาค 1 ร่วม รอง ผวจ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ศรีราชา

ศรชล.ภาค 1 ร่วม รอง ผวจ.ชลบุรี ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงหอยทะเล ศรีราชา

เมื่อ 5 ก.ย.66 ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จว.ชลบุรี และ ศคท.จว.ชบ. โดย น.อ.พินัย จินชัย รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ.ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.วันไชย รุ่งรักษา จนท. ประสานงานความมั่นคง (ตรน.) ร่วมตรวจเยี่ยมแปลงเลี้ยงหอยทะเลและประชุมแนวทางการบริหารจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พื้นที่ อ.ศรีราชา ณ ท่าเทียบเรือเกาะลอย และห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 


โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รอง ผวจ.ชลบุรี นายณัฐพงค์ วรรณพัฒน์ ประมงจังหวัดชลบุรี นายสถิตย์ชาติ ทิมกระจ่าง นายกสมาคมประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมลงพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการจัดระเบียบแปลงหอยศรีราชา ซึ่งมีชาวประมงประกอบการทำแพหอยเป็นจำนวนมาก โดยได้วางแนวทางกำหนดให้ผู้เลี้ยงหอย ที่อยู่นอกเขตที่กำหนดไว้ทั้ง 4 แปลงนั้น ให้เลี้ยงต่อไปได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่มีการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และจัดระเบียบแปลงเลี้ยงหอยให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนด เพื่อมิให้เป็นการกีดขวางการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำ


โดยตั้งคณะทำงาน มีคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาเกษตรกร โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อบริหารจัดการแปลงหอย มิให้เกิดผลกระทบต่อการสัญจรทางเรือ สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์พื้นที่กับภาคส่วนต่าง ๆ ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแปลงหอยร่วมกัน ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตตามมาตรา 25 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ ติดตามผลการดำเนินการ และสร้างการรับรู้ความเข้าใจ รับฟังปัญหาอุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการแปลงหอย จัดหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณจากภาครัฐ เอกชน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงหอย

ซึ่งเมื่อประกาศพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง แล้ว จะสามารถบริหารจัดการให้ผู้เลี้ยงหอยเลี้ยงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ซึ่งมีการระบุจำนวนพื้นที่ และพิกัดที่เลี้ยงรวมถึงกำหนดให้จำนวนพื้นที่สูงสุดในการเลี้ยงได้ เกษตรกรจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ลดปัญหาในการใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยมีคณะทำงาน คณะกรรมการจากหลายภาคส่วน โดยเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม รวมถึงสามารถพัฒนาให้แปลงเลี้ยงหอยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดชลบุรี

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม