ชุมพร – สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดอบรมวิชาการสัญจร พ.ร.บ.อุ้มหาย ที่แรกของภาคใต้

ชุมพร – สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดอบรมวิชาการสัญจร พ.ร.บ.อุ้มหาย ที่แรกของภาคใต้

วันเสาร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ โรมแรมลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล จังหวัดชุมพร ดร.วิเชียร ชุบไรสง นายกสภาทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดอบรมวิชาการสัญจร จังหวัดชุมพร เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ร.บ.อุ้มหาย ที่แรกของภาคใต้ พร้อม นายยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค ๘ นายจรินทร์ ก๋งม้า ประธานสภาทนายความจังหวัดชุมพร คณะคณะกรรมการ คณะวิทยากร คณะผู้จัดการอบรม และคณะผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 300 ท่าน

นายจรินทร์ ก๋งม้ากล่าวต้อนรับ เรียน ท่านนายกสภาทนายความ ท่านกรรมการบริหาร ท่านวิทยากร ท่านผู้มีเกียรติ และท่านผู้เข้ารับ การอบรมทุกท่าน กระผม ในนามของสภาทนายความจังหวัดชุมพร รู้สึกยินดีและขอขอบคุณป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ให้เกียรตินำคณะมาเยือนสภาทนายความจังหวัดชุมพร และได้เปิดให้มีการจัดอบรมกฎหมายในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการ จัดการอบรมวิชาการสัญจรให้แก่ทนายความ หน่วยงานราชการ และบุคคลทั่วไป ที่แรกของภาคใต้ สืบเนื่องจากที่ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีคำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย ในกรณีป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย สภาทนายความ จังหวัดชุมพร จึงมีอำนาจหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ ดำเนินคดี ยื่นคำร้อง และดำเนินคดีขอให้ศาลมีคำสั่งยุติการ กระทำทรมานต่าง ๆ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม ท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาในวันนี้ ในนามของสภาทนายความจังหวัดชุมพร ยินตีต้อนรับทุกท่าน และขอน้อมรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่ง หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะช่วยส่งเสริม เกื้อหนุน และพัฒนาองค์กรต่อไป ก็ขอน้อมรับด้วยความยินดี

นายยุทธนา เนติศุภชีวิน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕หรือ พ.ร.บ.อุ้มหาย  ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้คนไทยทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ วัย หรือแม้กระทั้งสีผิว มีศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทุกคนมีติดตัวมาแต่กำเนิดซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน รัฐธรรมนูญ ได้กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนครบถ้วน แต่ในทางปฏิบัติมีความพร่องหลายประการ ในบางครั้งหรือ หลาย ๆ ครั้ง การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็ทำให้การบังคับใช้กฎหมายละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลทำให้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่งผลให้การคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนถูกละเลย จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญหายของบุคคลหลายกลุ่ม สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับคน ไทยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เคยผ่านมา โดยบุคคลที่ถูกจับ ถูกบังคับ ทำร้ายร่างกาย กักขังทรมาน ข่มขู่  คุกคาม  ทำให้ชีวิตร่างกายไม่ได้รับความปลอดภัย การกระทำดังกล่าวเป็นการใช้ ความรุนแรงเกินกว่าเหตุ ทำให้บุคคลได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้จัดให้มีการอบรมวิชาการสัญจรจังหวัดชุมพร

ดร.วิเชียร ชุบไรสง เปิดเผยว่า เรื่อง “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕” มีความสำคัญมากสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนใน การดำรงชีวิต เมื่อมี”พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคล สูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕” หรือ พ.ร.บ.อุ้มหาย ใช้บังคับแล้วทำให้เจ้าหน้าที่รัฐจะกระทำการข่มขู่ คุกคาม ทำร้ายร่างกาย กักขัง ทรมาน ทำให้ชีวิตร่างกายของบุคคลไม่ได้รับความปลอดภัยไม่ได้อีกต่อไป ก่อนการมีพ.ร.บ.อุ้มหายนั้น การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านมาเป็นการละเมิดสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ผลจากความบกพร่องการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎหมายพิเศษต่างๆ ส่งผลให้หลักความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถูกละเลย จึงทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการนอกอำนาจของกระบวนการยุติธรรม และละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนตลอดมาดังนั้นสถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ สภาทนายความในพระบรมราชปถัมภ์ จึงได้จัดอบรมวิชาการสัญจรจังหวัดชุมพร ขึ้นในวันนี้ ผมหวังว่า ท่านทั้งหลาย คงใช้เวลาตรงนี้รับฟังจากท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ การอบรมในวันนี้เพื่อทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

 

ข่าวที่น่าติดตาม