พิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวเปิดสวน ชวน ชิม ช็อป เมล่อนไข่ทองคำ @หนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวเปิดสวน ชวน ชิม ช็อป เมล่อนไข่ทองคำ @หนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดสวน ชวน ชิม ช็อป เมล่อนไข่ทองคำ @หนองมะคัง โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการแถลงข่าวครั้งนี้ นายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด เข้าร่วมงาน โดยมีผู้นำท้องถิ่นละเกษตรกรให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรกร ของดีประจำอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ได้แก่ แตงโมและเมล่อน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการที่เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนที่อยู่นอกเขตชลประทาน เปลี่ยนจากการทำนา หันมาปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดการทำนาปรัง เนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ได้ผลผลิตเร็ว และยังมีการพัฒนาการสร้างอาชีพและรายได้เสริมจากการปลูกเมล่อนพันธุ์ไข่ทองคำในโรงเรือนเพื่อการจำหน่าย อีกทั้งเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมและเมล่อน ในพื้นที่ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่แตงโมบ้านหนองมะคัง มีการขอรับรองมาตรฐาน GAP และมีการขอจดทะเบียนในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแตงโมบ้านหนองมะคังอีกทางหนึ่ง

ซึ่งกิจกรรมการปลูกแตงโมและเมล่อนปลอดสารพิษ จัดทำในรูปแบบแปลงเปิดและระบบโรงเรือน ทำให้ได้รับคัดเลือกจากอำเภอพรหมพิรามเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนงาน BCG Model สู่งานส่งเสริมเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2566 “สินค้าเกษตรผลผลิต มุ่งเน้นความปลอดภัยสู่ผู้บริโภค” สนใจสนับสนุนผลผลิตสินค้าเกษตรกร ติดต่อนายวสันต์ เอี้ยงเอี่ยม (ฝน) เบอร์โทร 087-7303693
กลุ่มแปลงใหญ่แตงโมบ้านหนองมะคัง ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม เบอร์โทร 055 -369054

 

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม