จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการบูรณาการ คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามแผนงาน โครงการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการบูรณาการ คณะผู้ตรวจราชการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามแผนงาน โครงการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
https://youtu.be/XZdE8aRoDck
วันนี้ ( 22 ส.ค.66 ) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคมร่วมให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนหารือ กับคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการที่มี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 เป็นหัวหน้าคณะ
หลังจากนั้นที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาในเขตตรวจราชการที่ 9 การประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย,นางอิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ,นางดรุณี นิธิทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนร่วมประชุมหารือ ติดตามแผนงาน โครงการ และนโยบายสำคัญที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
โดยนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น สรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และรับฟังข้อเสนอแนะ โดยครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการได้ตรวจราชการ ติดตามแผนงาน/โครงการ และนโยบายสำคัญ 5 เรื่อง คือ การท่องเที่ยว / การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงวัย / การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประเด็นการตรวจติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
โอกาสนี้นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 นำคณะผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามประเด็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล การพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ โครงการสัตว์ปลอดโรค ณ สถานพักพิงสัตว์เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม