ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือชมการดำเนินการของแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือชมการดำเนินการของแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน
ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority Members:MTJA) ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของแท่นขุดเจาะ CAKERAWALA ในแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Development Area:JDA) ร่วมกับคณะสมาชิก MTJA ตามการเชิญของฝ่ายบริหาร MTJA ซึ่งมีการดำเนินงานสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัท Carigali-Hess Operating Company (CHOC)
ทั้งนี้กองทัพเรือมีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแสวงประโยชน์ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเล โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ จะถูกส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนเท่ากัน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับทั้งสองประเทศต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม