23/07/2024

ขอนแก่น -“KKBS+นิติ มข.” สานต่อ MOU ร่วมสร้างนักกฏหมายแห่งอนาคต

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. (KKBS) กับคณะนิติศาสตร์ มข. เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดการหลักสูตรที่เพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจและการประกอบการให้นักกฎหมาย โดยการเรียนตรีนิติศาสตร์ ควบโท MBA หลักสูตรมากกว่า 1 ปริญญา ติดอาวุธทางปัญญา เสริมเขี้ยวเล็บ ให้กับ นักกฎหมายรุ่นใหม่ บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มทักษะในการจัดการ ประสบความสำเร็จในอาชีพที่เลือก เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา13.30น. ที่ ห้องวังเลิศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะนิติศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ,ผศ. ดร.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเครือข่าย, ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วย รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ , นายวรวิทย์ ไชยตา รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นายณรงค์วิชย์ มหาศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ


การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นชอบหลักการร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และเป็น การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาตลอดจนการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักกฎหมายโดยเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตเป็นนักกฎหมายแห่งอนาคต มีความสามารถหลากหลายด้านในลักษณะ Multi Potentiality เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขและสร้าง ความเป็นธรรมทางสังคมอย่างยั่งยืน
อีกทั้งยังเป็นการบริหารเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ การเรียนรู้และนวัตกรรมในวิชาชีพและสาขาที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงการบูรณาการรายวิชาการด้านบริหารธุรกิจและ กฎหมายธุรกิจเข้าไปในหลักสูตรการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นคณะที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของ Legal Professional และ Legal Service Industry และสร้างอัตลักษณ์ด้านคุณภาพของบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ให้มีความโดดเด่นต่อไป


รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่าคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ในการเป็น “สถาบันการศึกษาชั้นนำและเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้มาตรฐานสากล” ภายใต้พันธกิจที่กำหนดไว้คือ 1. สร้างและพัฒนานักบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต 2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และ 3. บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ 4 การให้บริการหน่วยธุรกิจที่มีคุณภาพและได้ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวอีกว่า ในการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ได้มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา (Education Transformation) โดยการพัฒนาหลักสูตรและการส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่รวมถึงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของสังคมและตลาดแรงงาน และนอกจากนี้แล้วคณะฯ ยังได้ได้มีการลงนามความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการต่าง ๆ


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวด้วยว่าสำหรับวันนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก คณะนิติศาสตร์ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจากความร่วมมือเดิมครบ 5 ปี และผลการดำเนินงานตามความร่วมมือที่ผ่านมามีนักศึกษาสำเร็จการศึกษา จำนวน 30 คน การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่างกัน และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษานิติศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Legal Education Transformation) การสร้างพื้นที่การเรียนรู้การปฏิบัติจริงมุ่งสู่ผลลัพธ์ในการผลิตนักกฎหมายที่มีทักษะวิชาชีพด้านบริหารจัดบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อรับปริญญาใบที่สอง ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีหลายสาขา ด้านกฎหมาย ด้านการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์ และนวัตกรรม และหลักสูตรอื่น ๆ ที่จะเพิ่มเติมภายหลังตามที่คู่ ความร่วมมือเห็นสมควร


รศ.ดร.เพ็ญศรี กล่าวท้ายสุดว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเราได้กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาโครงการการจัดการศึกษามากกว่าหนึ่งปริญญา หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ซึ่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่า 1 ปริญญา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 มีจำนวน 22 คน แบ่งเป็น 3 วิชาเอกดังนี้1.วิชาเอกการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (จำนวน 9 คน) 2.วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการพาณิชย์และนวัตกรรม (จำนวน 8 คน)3.วิชาเอกการตลาด (จำนวน 5 คน)รวมทั้งสิ้น 22 คน
ด้าน รศ.วนิดา แสงสารพันธ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้เป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เห็นจุดเริ่มต้นของการศึกษานิติศาสตร์ ยุคใหม่ ซึ่งวันนี้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาจัดการเรียนการสอน เพื่อแบบประหยัดเวลาให้กับน้องๆนักศึกษา เมื่อก่อนเราใช้เวลาในนำร่องจัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบนี้ 4 ปี โดยบวกกับการเรียนปริญญาโทอีก 1 ปี แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาและปริญญาตรีขึ้นมา เราน่าจะเป็นหลักสูตรแรกจากการเรียนการสอน ภายใต้ข้อบังคับอันใหม่ข้อบังคับอันใหม่ก็จะบอกว่าเรียนปริญญาตรีจากเดิมเราเรียน 4 ปี เราสามารถเรียนหลายๆสาขาไปพร้อมๆกันได้นั้น


รศ.วนิดา กล่าวอีกว่าหลักสูตรที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่การเรียนนิติศาสตร์บัณฑิต ควบคู่กับการเรียนบริหารธุรกิจบัณฑิตไปพร้อมกันจากเดิมที่เราเคยใช้เวลา 5 ปี ถึง 5 ปีครึ่ง เริ่มในการจบการศึกษา แต่วันนี้ น้องๆ จะสามารถรวมศึกษาธุรกิจบัณฑิตควบคู่ ไปกับปริญญาตรี นั่นหมายความว่า น้องๆที่จะสามารถจะจบในการเรียน 4 ปีจบนิติศาสตร์ แต่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์และได้ปริญญาโทบริหารธุรกิจบัณฑิตควบคู่กันไปภายในระยะเวลา 4 ปี การเรียนแบบนี้คิดว่าจะเป็นการเรียนแบบต่อ ยอดให้น้องๆที่มีสกิลในด้านการบริหารธุรกิจไปควบคู่กันกับประกอบวิชาชีพกับกฎหมายซึ่งจะทำให้เป้าหมายในการประกอบอาชีพต่อไป
รศ.วนิดา กล่าวและว่า จริงๆหลักสูตรนิติศาสตร์มีการปรับการเรียนการสอนเยอะมากในตอนนี้ ฉะนั้นถ้าน้องๆสนใจ สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูล หรือข้อมูลการเรียนการสอนได้ทาง Facebook แฟนเพจ ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการเรียนการสอนถ้าน้องๆสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน หรือเข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนได้.

ข่าวที่น่าติดตาม