ชุมพร – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขุมพร แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566

ชุมพร – ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขุมพร แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (ชั้น ๓) นายอุเทน บัวอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566  ร่วมกับนางสาวไพเราะ สภาภา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขุมพร ผู้พิพากษาสบทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว (หัวหน้าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพรทุกท่าน) คณะครู นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่าน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4SK7Efv9VAQ[/embedyt]

นางสาวไพเราะ สภาภา กล่าวว่า  ด้วยวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยหน่วยงาน ในกระบวนการยติธรรมได้ร่วมกันจัดงานวันรพี เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มี ต่อวงการกฎหมายไทย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรจึงได้จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖” เพื่อคัดเลือก เยาวชนที่กำลังศึกษาระดับขั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนบลายของสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนระดับจังหวัด จำนวน 2 ทีม เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งข้นตอบปัญหากฎหมาย จำนวน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ทีม ที่มละไม่เกิน 2 คน โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 5 ประเภท ประเภทที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา จำนวน ๖,๐๐๐ บาท พร้อยโล่ รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา จำนาน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  ประเภทที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษาจำนวนรางวัลละ 3,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทที่ 5 รางวัลชมเชย 1 รางวัล ทุนการศึกษา จำนวน 1500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแย่งขันทุกทีม นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมครูผู้ควบคุมและโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกคนทุกโรงเรียน  ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้ใช้งบประมาณงบประชามพันธ์ของศาลและได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเดิมจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ของรางวัล จากคณะที่ปรึกษากฎหมายและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทั้ง ๓๗ โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแช่งขันตอบปัญหากฎหมาย และขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่เอื้อเพื่อสถานที่ทำให้การจัดกิจกรรมในวันนี้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

นายอุเทน บัวอ่อน กล่าว ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขุมพร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ศาลจังหวัดชุมพร ศาลจังหวัดหลังสวน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ได้ประชุมร่วมกันเพื่อจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา ในเขตจังหวัดชุมพรเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในระดับภูมิภาคต่อไป ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้า และการรับชมนิทรรศการความรู้กฎหมายวันรพี มาใช้ในการแข่งขันตอบคำถามอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณผู้มีเกียรติ คณะผู้พิพากษาสมทบ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง ทำให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม