หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ แอปพลิเคชัน ThaID(บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์) แอปพลิเคชันบัตรคนพิการ(บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ยังไม่สามารถใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากหลักฐานในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ต่างจากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566ประกอบกับพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มาตรา 4 ได้บัญญัติไม่ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถยื่นหลักฐานเพื่อแสดงตนขอใช้สิทธิ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
ที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริการสายด่วน 1444

———————————–

ข่าวที่น่าติดตาม