(สุรินทร์)“ยิ่งใหญ่มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2566

(สุรินทร์)“ยิ่งใหญ่มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2566


วันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เวลา 15.30 น. บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2566 โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น จังหวัดสุรินทร์, เทศบาลเมืองสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์์, สถานศึกษา วัด ชุมชน ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้พุทธะศาสนิกชน เกิดเจตคติที่ดี ต่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ลด ละ เลิก อบายมุข อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

โดยมีวัดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำต้นเทียนพรรษามาตกแต่งสวยงามอลังการ จำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ วัดพรหมสุรินทร์ วัดใหม่ศรีมากทอง วัดเทพสุรินทร์ วัดกลางสุรินทร์ วัดจำปาสุรินทร์ วัดหนองบัว วัดศาลาลอยพระอารามหลวง วัดโยธาประสิทธิ์ วัดโคกบัวราย และ วัดจุมพลสุทธาวาส ปิดท้ายด้วยขบวนช้างอันเชิญรูปพระพุทธรูปและพระเกจิเมืองสุรินทร์ จำนวน 9 เชือก วงดุริยางค์ขบวนช้างน้อยแฟนซี (ช้าง FC) จำนวน 14 เชือก และขบวนช้างสวยงาม จำนวน 28 เชือก สำหรับใน วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. จ.สุรินทร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้าง” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ นั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง จำนวน 71 รูป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม