รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการอบรมสัมนาการท่องเที่ยวทะเลสาปสงขลา

รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดการอบรมสัมนาการท่องเที่ยวทะเลสาปสงขลา


ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีชแอนด์ รีสอร์ตสงขลา สงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาการท่องเที่ยวทะเลสาปสงขลาว่า อพท.เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับสังกัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นหน่วยงานจากส่วนกลาง ในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกัน โดยได้ประกาศพื้นที่พิเศษซึ่งเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อย่างเช่นลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ซึ่งประกอบด้วย 8 อำเภอของจังหวัดสงขลา จังหวัด จังหวัดพัทลุงอำเภอ และจังหวัด นครศรีธรรมราช 2 อำเภอ ซึ่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลา โดยหนึ่งในเครื่องมือของอพท.คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 142 แห่ง โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งได้พัฒนามาจากเกณฑ์มาตรฐานสากล นำมาปรับใช้กับ บริบทของ ประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเป็น 3 เครื่องมือหลัก ในการนำมาพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยกิจกรรมวันนี้ นอกจากที่เราจะประกาศ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแล้ววันนี้ยังมีการบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ถัง 142 แห่ง และเครือข่าย มาร่วมกันผลักดัน และเสนอโครงการหรือยุทธศาสตร์ที่ ทำให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษของการท่องเที่ยว แบบยั่งยืน
“SEMS เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นท้องถิ่นท้องถิ่น ยกระดับองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้ไป ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่งหลังจากนี้เมื่อแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ได้รับการพิจารณาจากสภาพัฒน์และมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบจากนั้นจะดำเนินการเซ็น MOU กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป”

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ข่าวที่น่าติดตาม