จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

จ.จันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันนี้ ( 5 ส.ค.65 ) ที่ สวนห้วยสะพานหินจันทบุรี เขื่อนพลังน้ำคีรีธาร หมู่ 3 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีบูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โอกาสนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้มอบ หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 11 ราย

มอบต้นกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวและต้นทุเรียนพื้นเมืองแก่เกษตรกรผู้นำหมู่บ้าน / มอบพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นรายได้เสริมและเป็นอาหารโปรตีน มีกรออกบูทซ์ชุดปฏิบัติงานในเชิงรุกช่วยเหลือให้คำแนะนำเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึง และครบวงจร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตแนะนำทางวิชาการเกษตรทั้งพืชสวน พืชไร่ ประมง เลี้ยงสัตว์ และอาชีพเสริม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การฝึกอาชีพ และการตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการอื่น ๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก