นราธิวาส-เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะเดินทางตรวจเยียม ให้กำลังใจ กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี

นราธิวาส-เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะเดินทางตรวจเยียม ให้กำลังใจ กำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.65 กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลโท ดำรงค์ คงเดช เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะดำเนินการตรวจติดตามงานนโยบาย ผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาครั้งที่ 2 ได้แก่ โครงการ 1 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 1 ฟาร์ม 1 โรงเรียน 1 ชุมชน และศูนย์ปฏิบัติการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 ทั้ง 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์จิตอาสา ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และ ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบาย ผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพล หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ร่วมให้การต้อนรับ หลังจากนั้นพลโทดำรงค์ คงเดช เสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะได้เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปแผนงาน โครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 สำนักงานพัฒนาการภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ทีห้องประชุมสำนักงาน หลังจากฟังบรรยายสรุปเสร็จเรียบร้อยคณะได้เดินทางไปทีศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงดูการเลี้ยงพันธ์ไก่ชนพม่า ไก่เนื้อเบตงและการปลูกพักสวนครัว เลี้ยงปลา ของกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที 41 ดำเนินการเพื่อเป็นสถานทีเรียนรู้เปิดให้ประชาชน หน่วยงานและนักเรียนทั่วไป มาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปปฏิบัติสร้างเป็นอาชีพต่อไปได้อีกด้วย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม