สระบุรี/จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1/2565

สระบุรี/จัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 1/2565

 


วันที่19พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. ที่หอประชุมยิมเนเซี่ยม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟ เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีนายสมภพ สมิตะสิริ นางอังคณา ชิตติดติ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.จว.สระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล ปลัดจังหวัดสระบุรี ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาจังหวัดสระบุรี นายปริญญา วันทา ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ ได้รับเกียรติจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชน

การจัดกิจกรรม “สภากาแฟ” ได้หยุดการจัดไปเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า2019 covid19 และเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 จนมาถึงจุดที่รัฐบาลผ่อนคลายจึงได้กลับมาดำเนินกิจกรรม “สภากาแฟ” ขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 /2565 และยังคงมาตรการป้องกันตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันโควิด-19 การจัดกิจกรรมเป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี
โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี สำนักงาน กกต.จังหวัดสระบุรี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไปจะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพในเดือนมิถุนายนนี้

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม