“เชียงราย”ไม่รอด”จับอีกแล้วยาบ้าล้านเศษชายแดนซุกซ่อนบริษัทขนส่ง”

“เชียงราย”ไม่รอด”จับอีกแล้วยาบ้าล้านเศษชายแดนซุกซ่อนบริษัทขนส่ง”

 

ตามนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ ๓ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดกองทัพภาคที่ ๓ และ พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มอบนโยบายสั่งการให้หน่วยกำลังป้องกันชายแดน สกัดกั้นยาเสพติดให้ได้ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดนนั้น พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองได้สั่งการให้หน่วยในความรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดโดยต่อเนื่องโดยในห้วงที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการด้านการข่าวระหว่างหน่วยงานป้องกันชายแดนป้องกันและปราบปามยาเสพติดภาค 5 และตำรวจ

ภูธรจังหวัดเชียงราย พบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่สายและอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อลำเลียงไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศต่อไปเมื่อวันที่16 มีนาคม2565ที่ผ่านมา พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน

ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๓ ได้สั่งการให้กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับ
กองบังคับการควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 3 ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบร้านประกอบการรับ – ส่ง พัสดุสินค้าสถาน

ประกอบกิจการของบริษัทเอกชนในพื้นที่ ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบมือถือจนเมื่อกระทั่งเวลา 11.30 นาที พบกล่องพัสดุต้องสงสัย จำนวน 11 กล่อง กล่องละประมาณ 12 กิโลกรัม ภายในกล่องพบยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1(ยาบ้า)จำนวน 11 กล่องรวมจำนวน 1,100,000 เม็ดจากนั้นหน่วยจึงได้นำของกลางส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าตำรวจเพื่อขยายผลการจับกุมผู้ลักลอบค้ายาเสพติดมาดำเนิน

การตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปจากนั้นเหตุการณ์ดังกล่าว พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้หน่วยในพื้นที่ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

ข่าวที่น่าติดตาม