(สุรินทร์)จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

(สุรินทร์)จังหวัดสุรินทร์จัดพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” และเอกสารอ้างอิงสำหรับลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนกลุ่มทอผ้าของจังหวัดสุรินทร์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด

เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น สู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย โดยการมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเผยแพร่ พระอัจฉริยภาพ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทาน เพื่อเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่น ของไทย เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเศรษฐกิจฐานราก กระจายสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง สร้างวิถีชุมชนที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน อันเป็นพลังที่จะสืบสาน ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานแก่ราษฎรอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย โดยในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม