ลำพูน – ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ อปท.ในพื้นที่ ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

 

วันนี้(11 มี.ค. 65) ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบล หมู่บ้านชุมชน ในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2565 โดย มีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ

โดยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ มีนายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน, นายธนา นวลปลอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนฯ, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ได้มีประกาศจังหวัดลำพูน ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้หน่วยงานทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งซาติ โดยตั้งเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2564 – 2570

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดลำพูน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด จังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อป้องกันและ ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบายการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยได้ ร่วมมือกันดำเนินการ การส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ให้กับประชาชนในพื้นที่ มีเป้าหมายให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกคน การกำหนดให้สถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เช่น

สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมทั้งทำป้ายสัญลักษณ์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้าหรือที่เห็นเด่นชัด, การ กำหนดมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนและมาตรการลงโทษสำหรับบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยตามแนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน ที่ศูนย์ อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนด, การส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งด่านชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ โดยให้ถือปฏิบัติ, จัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบล หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพื้นที่ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม