ปทุมธานี-นายกเทศมนตรีนครรังสิตรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design

ปทุมธานี-นายกเทศมนตรีนครรังสิตรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design
***************************

 


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต รับโล่รางวัล “รางวัลบุคคล/องค์กรต้นแบบ Universal Design presented by TOTO” โดยรับมอบจาก คุณทาคายะสุ ชิมาดะ ประธานบริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน (Universa design) ครั้งที่ 1 (The First National Academic Conference on Universal Design : 1st NACUD2022) ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการออกแบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Inclusive Environment : A New Normal Life” รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรม

ด้านการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อผลักดันนโยบายให้ผู้สูงอายุและคนพิการให้มีสุขภาวะที่ดี โดยประเทศไทยมีสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้แก่ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ ห้างสรรพสินค้า และยังมีพื้นที่ที่ต้องเร่งผลักดันให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ตลาดสด ศูนย์บริการสาธารณะสุข สวนสาธารณะ สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ ศาสนสถาน และห้องสมุด เพราะการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เป็นการยกระดับสุขภาวะของประชากรกลุ่มเปราะบาง หลักสำคัญของการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวล มีความสากลและเป็นธรรม ไม่เพียงแต่ครอบคลุมกลุ่มประชากรเปราะบาง แต่ยังครอบคลุมคนทุกคน ด้าน ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต กล่าวว่า ขอบคุณคระดำเนินงานที่เลือกเทศบาลนครรังสิต ให้ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ Universa design

ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความพยายามของคณะดำเนินงาน เจ้าหน้าที่และชาวนครรังสิตของเรา ในการออกแบบเพื่อทุกคนหรือ Universa design ไม่ใช่การออกแบบเพื่อคนพิการหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นการออกแบบเพื่อทุกคนได้ใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน อย่างที่เราทราบทางภาครัฐได้ให้ความสำคัญและส่งเสริม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีภายใต้การนำของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านได้มีแนวทางที่จะสนับสนุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้พิการเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต โดยเทศบาลนครรังสิตของเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายในจังหวัด มีภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่าง ๆ ของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยวิสัยทัศในการพัฒนาเทศบาลนครรังสิต คือ การเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดทุกปีตลอดเวลาตามคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพื้นที่นครรังสิตเป็นแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ

ดั้งนั้นเทศบาลเราจึงได้ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน เราได้ร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา โดยร่วมกันพัฒนานครรังสิตของเราเพื่อเป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนความรู้ และศูนย์การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน ประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลนครรังสิต เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล และเป็นต้นแบบของการศึกษา วิจัย เชิงวิชาการ การปฏิบัติได้จริง และมีโครงการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลอดจนการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเรา เพื่อให้เข้ากับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและทุกช่วงวัยของเรา ในอนาคตอันใกล้เทศบาลนครรังสิตได้มีโครงการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน มีการสร้างศูนย์การแพทย์ เป็นศูนย์การแพทย์แบบปฐมภูมิ ผสมผสานกับการรักษาโรคพื้นฐาน โรคเรื้อรัง ทันตกรรม แพทย์ทางเลือก และศูนย์การฟื้นฟูทุกช่วงวัย ทั้งหมดนี้ผมและทีมงานเทศบาลนครรังสิตมีความตั้งใจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างพลังให้กับชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมให้เท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม