ชลบุรี-เกล็ดแก้วบาร์เบอร์ บริการตัดผม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ฟรีแบ่งเบาภาระช่วงโควิด

ชลบุรี-เกล็ดแก้วบาร์เบอร์ บริการตัดผม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ฟรีแบ่งเบาภาระช่วงโควิด

วันนี้ 3 มี.ค.65 พระครูเกษมกิตติโสภณ (พระอาจารย์จ่อย ) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต ได้เป็นประธานเปิด โครงการเกล็ดแก้วบาร์เบอร์ “ ตัดถึงใจ” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชน ร่วมในพิธีเปิด โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุน จาก พระครูเกษมกิตติโสภณ (พระอาจารย์จ่อย ) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และโครงการหมู่บ้านมิรันดา


นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ของคนไทยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เป็นต้น เทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ จัดทำโครงการเกล็ดแก้วบาร์เบอร์ “ตัดถึงใจ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการตัดผมฟรีให้กับผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ถึงบ้าน และให้บริการตัดผมฟรีให้กับ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของผู้รับบริการและเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


พระครูเกษมกิตติโสภณ กล่าวว่า สถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 หรือ โควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส เช่น กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่มีความไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการตัดผม โครงการเกล็ดแก้วบาร์เบอร์ “ตัดถึงใจ” ที่ทางเทศบาล จัดขึ้นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ กลุ่มผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเข้าถึงซึ่งบริการของรัฐได้ การบริการ
ดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างเทศบาลเอง ที่จะได้ใช้บริการนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วยังส่งเสริมให้ผู้ได้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาตมา มีความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ดังกล่าว และเป็นบุญกุศลของเราทุกคนที่ได้ทำงานให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือผู้มาใช้บริการ โครงการที่ได้จัดทำขึ้นนี้


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

ข่าวที่น่าติดตาม