(สุรินทร์) รอง.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไข ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

(สุรินทร์) รอง.ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ลงพื้นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไข ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kUnG9shBEUI[/embedyt]

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไข ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน รวมทั้งการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร และการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินการของหน่วยในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พันเอกกิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์

พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 2 ได้รับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนให้กับหน่วยในพื้นที่ จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยเฉพาะโครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่า และโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งการดำเนินการตามแผนงานโครงการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วยแยก 2 และในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการผนึกกำลังป้องกัน ปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรป่า

การเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน จากนั้น พล.ต.ภัทราวุฒิ ชุณหะวัณ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจป่าโคกเต็ง ป่าชุมชม บ้านโคกสวาย หมู่ที่ 18 ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในการเตรียมสร้างแหล่งน้ำตามโครงการป่าชุมชน โดยมี นายสุข ณวงค์ดวง ผู้ใหญ่บ้านโคกสวายและคณะกรรมการป่าชุมชน ให้การต้อนรับ ซึ่งปัจจุบัน หน่วยได้รับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาชน ทำให้สามารถฟื้นฟู ดูแลรักษาป่าได้อย่างยังยืน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม