นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 พร้อมมอบรางวัลผู้ผ่านการประกวด 8 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจ.นราธิวาส เข้าประกวดในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส เปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 พร้อมมอบรางวัลผู้ผ่านการประกวด 8 ราย เพื่อเป็นตัวแทนจ.นราธิวาส เข้าประกวดในระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต

ณ ลานรวมพล อาคาร 5 โรงเรียนจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 โดยมีนายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส ตลอดจนน้องๆเยาวชนที่เข้าประกวด
TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 31 คน จากพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประกวดฯ

จังหวัดนราธิวาส ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำหรับกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER
ONE IDOL รุ่นที่ 12 จังหวัดนราธิวาสประจำปี 2565 เพื่อดำเนินการ คัดเลือกเยาวชนชาย หญิง อายุ 15-18 ปี เป็นตัวแทนจังหวัดฯ เข้าสู่การประกวดฯ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 8 คน และมุ่งหวังสู่ระดับประเทศ รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการๆ โดยกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นภายในเดือน มกราคม 2565 นี้

ทั้งนี้มีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งทางศูนย์ประสาน
TO BE NUMBER ONE จังหวัดฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติ และมีผู้ผ่าน
เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน ซึ่งจังหวัดนราธิวาส มีผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม มีเยาวชนตัวแทนจังหวัดเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก องค์ประธานโครงการฯ ต่อเนื่องทุกปี

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม