ลำพูน – พาณิชย์ลำพูนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จำหน่ายเนื้อสุกร และอุปกรณ์ประกอบพิธีเทศกาลตรุษจีน

พาณิชย์จังหวัดลำพูน ออกติดตามตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสุกร และฟาร์มเลี้ยงสุกร อีกทั้งยังลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ และเป็นอาหารประกอบพิธีในช่วงเทศกาลตรุษจีน

นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมกับ ผู้แทนนายอำเภอลี้/ผู้แทนนายอำเภอบ้านโฮ่ง ปศุสัตว์อำเภอลี้/ปศุสัตว์อำเภอบ้านโฮ่ง และสถานีตำรวจภูธรลี้ ออกติดตามตรวจสอบการจำหน่ายเนื้อสุกร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ร้านหมูอินเตอร์ สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง / ร้านพาเจริญ สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง

พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสุกร ณ บุญยังฟาร์ม เลขที่ 23 หมู่ที่5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อกำกับดูแลมาตรการเกี่ยวกับสินค้าสุกร เนื้อสุกร สุกรมีชีวิตตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และป้องกันปัญหาการฉวยโอกาสของผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน ผลการตรวจสอบในครั้งนี้ ไม่พบการกระทำความผิดทางกฎหมาย ไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการชัดเจน

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

นอกจากนี้แล้ว พาณิชย์จังหวัดลำพูน ยังได้บูรณาการร่วมกับ ผู้แทนนายอำเภอลี้ ปศุสัตว์อำเภอลี้ และสถานีตำรวจภูธรลี้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการ ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ และเป็นอาหารประกอบพิธีในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน การตรวจสอบไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่อย่างใด สินค้ามีคงมีราคาทรงตัว ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายไว้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง อีกด้วย..

 

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม