ประชาสัมพันธ์ระยอง จัดกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ประชาสัมพันธ์ระยอง จัดกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ผู้แทนสื่อมวลชน มุ่งเน้นสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

 


เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ร่วมพูดคุยกับหน่วยงานส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดระยอง “กิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ ครั้งที่ 2/2565 ที่ร้านกาแฟเบลเลนี่ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง”ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐของจังหวัด ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเน้นเรื่องสาระสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งในด้านในและต่างประเทศ ให้กับประชาชนในจังหวัดอย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด 76 จังหวัด ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.จังหวัด)ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางของนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2563-2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติของการบริหารข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน(อป.มช.) สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมหารือพูดคุยบริหารจัดการเนื้อหาประเด็นในพื้นที่ในรูปแบบกิจกรรมจิบน้ำชา-กาแฟ เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยมีประเด็นที่หารือพูดคุยในด้านเศรษฐกิจ ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ด้านสาธารณสุขและบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 เชิงรุก ด้านการท่องเที่ยว ด้านแรงงาน และประเด็นด้านอื่นๆ ในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัด

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม