เพชรบูรณ์-จัดเวทีวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกร

เพชรบูรณ์-จัดเวทีวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกร
********************

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เปิดการจัดเวทีชุมชนเพื่อวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกรที่ผ่านมา โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) กิจกรรมตลาดเกษตรกร ปี 2565

เพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงและวางแผนกลยุทธ์อย่างมีทิศทางโดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้าตลาดเกษตรกรสุขใจไทหล่มเก่าและตลาดเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 10 ราย และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

ข่าวที่น่าติดตาม