นราธิวาส-TK nara เดินหน้าพัฒนากิจกรรม ชุนเจี๋ย เว่ยต้าว เพื่อสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ..

นราธิวาส-TK nara เดินหน้าพัฒนากิจกรรม ชุนเจี๋ย เว่ยต้าว เพื่อสร้างการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ..

 

อุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้จัดกิจกรรม ชุนเจี๋ย เว่ยต้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะศิลปวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย คุณบรรเจิด พลาศัย รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส, คุณอัศวัน เมฆารัฐ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส และคุณอับดุลอาซิส มะ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส โดยคุณราพีดา ลติฟีปุตรา ผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยโครงการส่งเสริมทักษะศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรม ชุนเจี๋ย เว่ยต้าว” เป็นโครงการที่ได้จัดทำขึ้น

เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของนราธิวาสล้อมรอบด้วยทะเลอันเป็นเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนจากพื้นที่ต่าง ๆ มาสู่นราธิวาสนั้นก็ได้นำพาวัฒนธรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มชนมาด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจังหวัดนราธิวาสมีกลุ่มชนหลายหลากเชื้อชาติและศาสนา อันเป็นสิ่งที่งดงามและเหมาะแก่การเรียนรู้ความแตกต่างซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นในมิติของสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต เพื่อที่จะได้นำมาซึ่งประโยชน์สุขของการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งนี้รวมถึงวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนที่ดำรงชีวิตอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ท่านนายกฯ ได้กล่าวว่า “ผมเองได้ให้ความสำคัญกับทุกประเพณี และวัฒนธรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส”

ดังนั้นอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสจึงจัดกิจกรรมชุนเจี๋ย เว่ยต้าว ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าประกอบด้วย “ภาพวาดพู่กันจีน” เป็นการสอนการวาดภาพลายจีนลงบนผ้า ด้วยหมึกจีน รวมถึง “ตัดกระดาษลายจีน” เป็นการสอนการตัดกระดาษลายจีน เช่น โคมจีนเสือ ตัวอักษรมงคลเป็นต้น โดยมีคุณครูเจ๊ะรอฮานิง หะยียะโกะ คุณครูกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนราธิวาส และอาจารย์กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาร่วมสอนการวาดภาพลายจีน ตัดกระดาษลายจีน การแสดงเปิดงาน “ละครวัฒนธรรมจีน” โดยโรงเรียนนราธิวาส และกิจกรรมในช่วงบ่ายคือการประกวด “Guoคุณครูกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนราธิวาส และอาจารย์กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มาร่วมสอนการวาดภาพลายจีน ตัดกระดาษลายจีน การแสดงเปิดงาน “ละครวัฒนธรรมจีน” โดยโรงเรียนนราธิวาส และกิจกรรมในช่วงบ่ายคือการประกวด “Guo Nian Hao Kids (หนูน้อยตรุษจีน 2022)” เป็นการประกวดการแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมการแต่งกายของจีนในเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวน 12 คน

ทั้งนี้การประกวด “Guo Nian Hao Kids (หนูน้อยตรุษจีน 2022)” ได้รับเกียรติจากคุณครูอนุรักษ์ หมัดบาเหม คุณครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดประชาภิรมย์) อาจารย์กมลรัตน์ หาญสกุลวัฒน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์ รองผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด “Guo Nian Hao Kids (หนูน้อยตรุษจีน 2022)” การแต่งกายด้วยชุดหาญสกุลวัฒน์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคุณณัฏฐนันท์ วิภัคจิรานนท์ รองผู้จัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการการประกวด “Guo Nian Hao Kids (หนูน้อยตรุษจีน 2022)” การแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรมของจีน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสได้คัดเลือกผู้ชนะเลิศ ดังนี้


– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิมพ์อักษรา มาศมินทร์ไชยนรา โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงฌิฟา หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาสรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงดานิส อาลี โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส

– การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายพิมานวิทย์นราธิวาส

การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้ความเป็นมาและความสำคัญของเทศกาลตรุษจีน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของชาวจีน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม