สมุทรปราการ-“วีร์สุดา รุ่งเรือง” นายกบางพลีใหญ่ แถลงนโยบาย ลั่น พร้อมพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อนเพื่อพี่น้องชาวบางพลี

สมุทรปราการ-“วีร์สุดา รุ่งเรือง” นายกบางพลีใหญ่ แถลงนโยบาย ลั่น พร้อมพัฒนาแก้ปัญหาความเดือดร้อนเพื่อพี่น้องชาวบางพลี

นายสมจิตร ขวัญอ่อน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

โดยการเปิดประชุมสภา ในครั้งนี้ มีวาระและการแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ภายใต้ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 12 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 1. สร้างแนวร่วมการแก้ไขปัญหาในเชิงสาธารณสุข สาธารณูปโภคพื้นฐานกับนิติบุคคลของทุกหมู่บ้าน ตามกรอบที่กฎหมายกำหนดและครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะของทุกหมู่อย่างเป็นรูปธรรม 2. จัดตั้งศูนย์บริการรับแจ้งเหตุให้การช่วยเหลือฉุกเฉิน และข้อร้องเรียนต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และสายด่วนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่

3. กำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างเร่งด่วน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 4. สร้างพื้นที่เซฟตี้โซนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ทันสมัย ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาพัฒนาการให้สมวัย 6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มองค์กร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ.อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็ก เยาวชน อปพร. รวมถึงส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

7. จัดระบบศูนย์ส่งกลับผู้ป่วยและดูแลผู้สูงอายุในการเดินทางไปพบสถานพยาบาล 8. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 9. ขยายกรอบและเพิ่มศักยภาพ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่หน่าแน่นเพิ่มขึ้น 10. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมและสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ 11. เร่งจัดทำประชาคมเพื่อเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนองบประมาณในการสร้างเขื่อนกั้นคลอง เพื่อป้องกันน้ำท้วม ตลิ่งพังและเป็นพื้นที่สัญจรด้านคมนาคมของประชาชนบริเวณริมคลองทุกเส้นทางในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ และ12. ติดตั้งอินเตอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้

 

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม