เพชรบูรณ์-แถลงการดำเนินโครงการ“เพชรบูรณ์พอเพียง“ พร้อมลงนามขับเคลื่อนระยะที่

เพชรบูรณ์-แถลงการดำเนินโครงการ“เพชรบูรณ์พอเพียง“ พร้อมลงนามขับเคลื่อนระยะที่

 

ที่บริเวณหน้าห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว โครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2” และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2 โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เข้าร่วม


นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีความต้องการให้พี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์ ได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความสมบูรณ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานปัจจัย 4 ประการ ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน ประกอบด้วย ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านรายได้ ความมั่นคงด้านสุขภาพ และความมั่นคงด้านสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเป้าหมายให้คนเพชรบูรณ์ กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา

จึงขับเคลื่อนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนเพชรบูรณ์ ด้วยโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง“ โดยการดำเนินในระยะที่ 1 ภายใต้ความมั่นคงทั้ง 5 ด้าน มีผลสำเร็จ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ทำให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม” จำนวน 252,552 ครัวเรือน ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ทำให้คนเพชรบูรณ์ “นอนอุ่น” จำนวน 698 หลัง ความมั่นคงด้านรายได้ ทำให้คนเพชรบูรณ์ “ทุนดี” จำนวน 4,168 คน ความมั่นคงด้านสุขภาพ ทำให้คนเพชรบูรณ์ “ชีวีพร้อม” จำนวน 224,017 คน ความมั่นคงด้านสังคม ทำให้คนเพชรบูรณ์ “น้อมพัฒนา” จำนวน 7,964 คน


รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า ในวันนี้เป็นการลงนามขับเคลื่อนโครงการ “เพชรบูรณ์พอเพียง“ ในระยะที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการปี 2565 มุ่งเป้าหมาย ไปที่ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ตามข้อมูล TPMAP จำนวน 886 ครัวเรือน ด้วยการ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ความมั่นคง 5 ด้าน มีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม จำนวน 54 หน่วยงาน 136 โครงการ โดยกำหนดรหัสการขับเคลื่อน คือ 54136 ซึ่งจะได้ลงนามความร่วมมือ ระหว่างจังหวัด กับ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมขับเคลื่อน พร้อมลงนามความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร พืชเศรษฐกิจ พืชสวยงาม และสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย ภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ระยะที่ 2

มนสิชา คล้ายแก้ว/สนง.ปชส.พช

ข่าวที่น่าติดตาม