สุโขทัย-ปปส.ภาค 6 ขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย”

สุโขทัย-ปปส.ภาค 6 ขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย”

 


วันนี้อังคารที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ปปส.ภาค6 ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีนายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 และคณะเข้าร่วมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน


การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านวังขวัญ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ.สุโขทัย พร้อมด้วยฝ่ายเกี่ยวข้องจากสำนักงานพช.สุโขทัย กอ.รมน.สุโขทัย นางนุสรา บุญผล กำนันตำบลยางซ้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายพา บัวนวล กรรมการหมู่บ้าน

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพัฒนาแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านวังขวัญ ในเรื่องของการสร้างทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านฯ การพัฒนากิจกรรม ,สร้างเครือข่าย,การบริหารจัดการกองทุนฯ ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนร่วมกับสำนักงาน พช สุโขทัย ในปี 2565 เพื่อยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

ข่าวที่น่าติดตาม