24/07/2024

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกป่าและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการปลูกป่าและต้นไม้ 72,904 ต้น

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกป่าและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการปลูกป่าและต้นไม้ 72,904 ต้น

 

   
กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรมปลูกป่าและต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการปลูกป่าและต้นไม้ 72,904 ต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหอประชุมช้างธรรมชาติ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

     
โดยมี นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย หมวดเรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ โรงเรียนวัดบางปิดล่าง โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และชุมชนหมู่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

#ทัพเรือภาคที่1
#เทิดทูนสถาบัน_ยึดมั่นระเบียบวินัย_ประชาชนภูมิใจ_ทะเลไทยมั่นคง
#Fit_for_the_Future