24/07/2024

กาฬสินธุ์โรงเรียนกพส.พัฒนาทักษะครูภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดอบรมแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ระดับ B2 และการพัฒนาทักษะภาษาจีน เพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 240 คน ชูการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย นำไปใช้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ระดับ B2 และการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK โดยมี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก

 

ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาทั้งสองภาษา จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะภาษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

 
ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมวันนี้ศูนย์พัฒนาบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จึงได้จัดอบรมอบรมแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ระดับ B2 และการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 240 คน ได้มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีสำคัญในการพัฒนาตนเองทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย นำไปใช้กับนักเรียนได้อย่างแท้จริง

 
ด้านดร.ธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตน อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะตามที่กำหนด เช่นเดียวกันกับการพัฒนาทักษะภาษาจีน ซึ่งปัจจุบันภาษาจีนถือได้ว่าเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐานสากล CEFR ระดับ B2 และเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSKต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม