25/07/2024

ปทุมธานี มท.1 แถลงจับกุมสถานบริการ BOSTON เปิดบริการผิดกฎหมาย

ปทุมธานี มท.1 แถลงจับกุมสถานบริการ BOSTON เปิดบริการผิดกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.67 เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี ชุดพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมสถานบริการ BOSTON ในพื้นที่ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จากเหตุการณ์การจับกุมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 00.14 น. นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกับ สภ.ปากคลองรังสิต สาธารณสุขอำเภอ สรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี ภายใต้การสั่งการและอำนวยการของนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบร้าน Boston Rangsit ที่ตั้งอยู่เลขที่ 100/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบว่าร้านดังกล่าว มีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสุรา อีกทั้งมีการแสดงดนตรีโดยการมี DJ มาเปิดเพลง มีการปล่อยปละละเลยให้นักท่องเที่ยวเต้นบริเวณโต๊ะได้ และปล่อยให้เยาวชนอายุที่ยังไม่ถึง 20 ปี เข้าใช้บริการ จำนวน 81 คน โดยดื่มสุราจากการจำหน่ายของร้านดังกล่าวด้วย เมื่อชุดจับกุมได้แสดงตัวเข้าจับกุมพบบุคคลแสดงตัวเป็นผู้จัดการร้านดังกล่าว
โดยแจ้งข้อกล่าวหา ดังนี้

1. ร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
2. ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
3. ร่วมกันขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
และร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) เปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
ข้อ 6 ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
จากการกระทำดังกล่าวนี้ จึงเป็นเหตุให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีอำนาจในการสั่งปิดสถานที่แห่งนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นการลงโทษทางปกครอง
ทั้งนี้ การเข้าจับกุมดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายการจัดระเบียบสังคม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความสงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข ปลอดยาเสพติด ในสังคม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม